MeetYou logo

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Poskytovatel služby

  Poskytovatelem služeb seznamky MeetYou je společnost Multilink s.r.o., IČ: 07613288 se sídlem Zlonínská 253, 250 63 Mratín, zapsaná ve veřejném rejstříku ve složce C 304056 vedené u Městského soudu v Praze, dále jen MeetYou. Poskytovatele lze kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@meetyou.cz.

 2. Definice a podmínky poskytnutí služby

  • MeetYou nabízí svým uživatelům seznamovací aplikaci, realizovanou formou mobilní aplikace pro systém Android a iOS. 
  • Uživatelem služeb MeetYou se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, pravdivě vyplní minimálně povinnou část profilu a profil ověří prostřednictvím e-mailu a SMS. Povinnou součástí profilu je jedna aktuální portrétní fotografie, která musí být schválena poskytovatelem služby. 
  • MeetYou nabízí možnost zprostředkování kontaktu s dalšími fyzickými osobami, tento kontakt však žádným způsobem negarantuje.

 3. Formy členství

  • MeetYou nabízí dvě úrovně poskytovaných služeb – bezplatné a Premium. Poskytování služeb na úrovni Premium je zpoplatněné podle aktuálního ceníku služeb. Úroveň Premium uživatelům umožňuje využívat všechny funkce seznamky MeetYou. Rozdíly mezi členstvím Premium a bezplatným členstvím naleznete v ceníku služeb
  • Bezplatné členství je povýšeno na úroveň Premium uhrazením poplatku za vybrané období podle ceníku služeb. Před skončením zaplaceného období je uživatel formou e-mailu a notifikace v aplikaci upozorněn na ukončení poskytování Premium služeb. Po vypršení doby poskytování úrovně Premium je nadále poskytováno bezplatné členství. Uživatel může kdykoliv uhrazením dalšího období obnovit poskytování služeb Premium.

 4. Platební a reklamační podmínky

  • Služby MeetYou lze hradit prostřednictvím Apple App Storu nebo obchodu Google Play.
  • MeetYou nezaručuje, že dojde k seznámení uživatele s jakoukoliv další osobou, MeetYou se zavazuje pouze ke zpřístupnění zadaných údajů v rámci aplikace a k udržení aplikace v provozu po dobu trvání Premium členství uživatele. 
  • Poskytování služeb na úrovni Premium se automaticky neobnovuje, zaplacením členství na určité období se zákazník nijak nezavazuje k využívání služeb úrovně Premium na další období.

 5. Ochrana osobních údajů

  • Služba MeetYou podléhá zákonným předpisům, zejména zákonu 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
  • Služba MeetYou shromažďuje a zpracovává následující údaje: 
   • Povinně zadávané údaje: jméno či přezdívka, e-mailová adresa (nebude zveřejněna, slouží pouze pro ověření profilu a pro komunikaci poskytovatele s uživatelem), číslo mobilního telefonu (nebude zveřejněno, slouží pouze pro ověření profilu), datum narození (nebude zveřejněno, viditelný bude pouze věk uživatele), pohlaví, výška postavy v cm, typ postavy (uživatel si vybere z předvolených možností), sexuální orientace, lokalita a jedna portrétní fotografie.
   • Volitelně zadávané údaje: stav, děti, osobnost, moje životní hodnoty, kouření, alkohol, stravování, vzdělání, rodný jazyk, další jazyky, koníčky, sport, oblíbené knihy, oblíbená hudba, oblíbené filmy, dovolená snů, domácí mazlíčci. 
   • Vnitřní údaje: identifikační číslo uživatele, použitá aplikace, e-mailová adresa, telefonní číslo. 
   • V případě PREMIUM členství jsou pak dále shromažďovány a zpracovávány následující údaje: 
   • Povinně zadávané údaje: PREMIUM členství nepožaduje další povinný údaj.
   • Volitelně zadávané údaje: PREMIUM členství nepožaduje další volitelné údaje. 
   • Vnitřní údaje: platební údaje. 
  • Služba MeetYou aktivně neshromažďuje informace z jiných zdrojů. S výjimkou povinných údajů při registraci není uživatel jakkoliv nucen poskytnou MeetYou žádný další osobní údaj. 
  • Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, chráněné heslem a jejich přenos mezi poskytovatelem služeb a uživatelem je šifrován. MeetYou neposkytuje osobní údaje uživatelů třetím stranám. 
  • Detaily Ochrany osobních údajů lze nalézt zde.

 6. Práva a povinnosti MeetYou

  • Poskytovatel služby MeetYou je oprávněn jednostranně upravovat aplikaci, měnit způsob její činnosti, upravovat rozsah jednotlivých úrovní služeb, zavazuje se však nezhoršit podmínky Premium členství v průběhu již uhrazeného období. 
  • Aplikace MeetYou je určena k seznamování dospělých fyzických osob. Poskytovatel je oprávněn dočasně zablokovat či trvale odstranit účet, pokud je tento účet užíván nezletilou osobou, pokud je použit k šíření obsahu nezákonného, urážlivého, obtěžujícího či nepravdivého, k šíření obsahu, ke kterému nemá zákazník příslušná práva, či který se netýká účelu aplikace. V případě porušení podmínek užívání aplikace má provozovatel právo účet uživatele okamžitě deaktivovat a případně vymazat.
  • Poskytovatel služby MeetYou je oprávněn zamezit opětovné registraci uživatele, jehož účet byl ze strany MeetYou vymazán.
  • MeetYou nepředává osobní údaje uživatelů třetím stranám k jakémukoliv obchodnímu využití. MeetYou data uživatelů jednotlivě nezpracovává za jiným účelem než za naplnění smyslu existence aplikace. MeetYou zpracovává nad rámec realizace smyslu aplikace data pouze statisticky, způsobem kterým nelze zpětně dohledat žádný osobní údaj, například obecně zjišťuje počet uživatelů, počet přihlášení za dané období, počet zprostředkovaných kontaktů za celou službu a podobně.

 7. Práva a povinnosti uživatele

  • Uživatel má právo aplikaci užívat se záměrem zkontaktovat se s jinou fyzickou osobou. 
  • Uživatel není oprávněn aplikaci použít k šíření obsahu nezákonného, urážlivého či obtěžujícího, k šíření obsahu, ke kterému nemá zákazník příslušná práva, či k provozování obchodních činností,
    k realizaci inzerce či k jiným účelům, pro které není aplikace určena. 
  • Uživatel odpovídá za pravdivost poskytnutých informací, za obsah svého profilu a za své chování v rámci aplikace. 
  • Uživatel nesmí aplikaci poškozovat, přetěžovat, využívat případných nedostatků a technických omezení. 
  • Uživatel má právo být informován o rozsahu zpracování svých údajů, má právo přístupu ke svým údajům a na kopii těchto údajů, má právo domáhat se opravy, vymazání či omezení zpracování svých osobních údajů.

 8. Vznik, trvání a zánik smluvního vztahu

  • Smluvní vztah mezi uživatelem a MeetYou vzniká vyplněním požadovaných registračních údajů, přijetím těchto všeobecných smluvních podmínek a odesláním těchto dat do systému MeetYou. Souhlas poskytovatele s registrací uživatele po splnění výše uvedených podmínek proběhne automaticky.
  • Smluvní vztah je uzavírán na dobu neurčitou. 
  • Obě strany mohou smluvní vztah ukončit zasláním výpovědi na e-mailovou adresu druhého účastníka s tím, že výpovědní lhůta činí 7 dní od doručení výpovědi. 
  • V případě závažného porušení povinností druhou stranou mohou obě strany od smlouvy odstoupit s okamžitou platností. 
  • K ukončení smluvního vztahu postačí zaslat výpověď či odstoupení od smlouvy druhé straně e-mailem. 
  • V případě ukončení smluvního vztahu se MeetYou zavazuje trvale znepřístupnit profil uživatele. MeetYou se zavazuje, pokud je tak z technických důvodů a ze zákonných důvodů možné, vymazat veškerá data způsobem, který znemožní jejich opětovné obnovení. 
  • V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má uživatel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Pokud MeetYou započal na základě výslovné žádosti uživatele s plněním smlouvy spočívající ve zpřístupnění služeb úrovně Premium před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je v souladu s ustanovením § 1834 občanského zákoníku uživatel povinen uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 9. Závěrečná ustanovení

  • Smluvní vztah se řídí právem České republiky. 
  • Poskytovatel služby MeetYou je oprávněn tyto smluvní podmínky jednostranně upravovat s tím, že uživatel má možnost vyjádřit se změnami nesouhlas.

Smluvní podmínky verze 1. 1. 2020

Zpět na začátek
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.