MeetYou logo

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení

  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Multilink, s.r.o., IČ 07613288, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 304056, provozující online seznamku MeetYou (dále jen: „MeetYou“),
  • se sídlem Zlonínská 253, Mratín 250 63, (dále jen: „správce“). 
  • Kontaktní údaje správce jsou: Zlonínská 253, Mratín, PSČ 250 63, e-mail: info@meetyou.cz.
  • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění poskytovaných služeb. 
  • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smluvního vztahu. 
  • Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, patří do těchto tří kategorií: 
   • údaje, které nám sdělíte sám(a)
   • údaje, které získáme automaticky 
   • údaje, které získáme od třetích stran 
  • V mnoha případech jsou osobní údaje zpracovávány pouze v anonymizované podobě.

 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
   • plnění smluvního vztahu mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k využití služby. 
  • Účelem zpracování osobních údajů je 
   • Zajištění plnění smluvního vztahu při poskytování služeb online seznamky MeetYou a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; 
   • Vedení statistické evidence 
   • Jednání o uzavření nebo změně smlouvy 
   • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
   • Při registraci jsou vyžadovány tyto povinné osobní údaje: 
    • jméno či přezdívka, 
    • e-mailová adresa (nebude zveřejněna, slouží pouze pro ověření profilu a pro komunikaci poskytovatele se zákazníkem),
    • číslo mobilního telefonu (nebude zveřejněno, slouží pouze pro ověření profilu),
    • datum narození (nebude zveřejněno, viditelný bude pouze věk uživatele), 
    • pohlaví, 
    • výška postavy v cm, 
    • typ postavy (zákazník si vybere z předvolených možností),
    • sexuální orientace,
    • lokalita,
    • jedna portrétní fotografie.
   • Při registraci nebo později je možno vyplnit ještě tyto nepovinné údaje: 
    • stav, 
    • údaje o tom, zda mám/nemám, případně plánuji/neplánuji mít děti, 
    • typ osobnosti, 
    • moje životní hodnoty, 
    • vztah ke kouření, 
    • vztah k alkoholu, 
    • omezení ve stravování, 
    • dosažené vzdělání, 
    • rodný jazyk, 
    • další ovládané jazyky, 
    • koníčky, 
    • sport, 
    • oblíbené knihy, 
    • oblíbená hudba, 
    • oblíbené filmy, 
    • dovolená snů, 
    • domácí mazlíčci
    • další fotografie, případně video (pouze Premium členství).
   • Vnitřní údaje správce: identifikační číslo zákazníka, typ členství, platforma aplikace, verze aplikace a operačního systému, e-mailová adresa, telefonní číslo. 
   • V případě Premium členství jsou pak dále shromažďovány a zpracovávány následující údaje: 
    • Povinně zadávané údaje: Premium členství nepožaduje další povinný údaj. 
    • Volitelně zadávané údaje: Premium členství nepožaduje další volitelné údaje. 
    • Vnitřní údaje: platební údaje. 
   • Poskytnutí povinných osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smluvního vztahu, bez poskytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany správce plnit,
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 4. Doba uchovávání údajů

  • Správce uchovává osobní údaje
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). 
   • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
  • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  • Příjemci osobních údajů jsou osoby 
   • podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smluvního vztahu, 
   • zajišťující provoz MeetYou a dalších služeb s ním souvisejících 
   • zajišťující marketingové služby. 
  • Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových nebo cloudových služeb.

 6. Vaše práva

  • Za podmínek stanovených v GDPR máte 
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
  • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
  • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť. Veškeré osobní údaje poskytnuté MeetYou jsou důvěrné, chráněné heslem a jejich přenos mezi poskytovatelem služeb a Vámi je šifrován. 
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 8. Závěrečná ustanovení

  • Dokončením registrace v aplikaci MeetYou potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
  • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím mobilní aplikace MeetYou. 
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Zpět na začátek
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.